Slovenská Republika » Právne prehlásenie

Právne prehlásenie

Štandardné podmienky používania tejto webovej stránky

Tieto stránky môžete používať iba vtedy, ak súhlasíte s nižšie uvedenými podmienkami:

1.  Obsah stránok je chránený platným autorským právom a je majetkom spoločnosti Stallergenes.

Žiadna časť týchto stránok sa nesmie kopírovať, šíriť, duplikovať, sťahovať, upravovať, prispôsobovať alebo používať, či už vcelku alebo čiastočne v žiadnom oznamovacom prostriedku akéhokoľvek druhu, okrem jedinej kópie na osobné, súkromné a nekomerčné využitie.

Spoločnosť Stallergenes si vyhradzuje právo podať žalobu v prípade akéhokoľvek porušenia  svojich autorských práv.

Spoločnosť Stallergenes nezodpovedá  za zmeny textu, grafiky, zvuku alebo videočastí, ktoré sa objavia na obrazovke kvôli vybaveniu užívateľa.

2.  Spoločnosť Stallergenes má vlastnícke právo na všetky ochranné známky, značkové názvy, servisné značky, logá a názvy spoločnosti uvedené na týchto stránkach, ktoré sú chránené vo Francúzsku a vo všetkých krajinách celého sveta.

 

3.   Informácie, predovšetkým finančné informácie šírené na týchto stránkach, sa nesmú za žiadnych okolností považovať za nabádanie na investovanie, pretože sú iba informatívneho charakteru.

Obsah internetových stránok stallergenes.com sa ponúka iba ako informácia a nemôže nahradiť lekársku radu. Informácie o produktoch tu uvedených nenahrádzajú liečebné pokyny vášho lekára. Pred použitím akýchkoľvek uvedených produktov  na tejto webovej stránke je treba sa poradiť so zdravotníckym odborníkom. Prostredníctvom týchto internetových stránok sa neoznamuje diagnóza ani sa neposkytujú lekárske rady.

Informácie o produktoch uvedené na internetových stránkach stallergenes.com sa podávajú celosvetovo. Niektoré tu uvedené informácie sa však môžu týkať produktov  distribuovaných iba v niektorých krajinách; v iných krajinách sa môžu také produkty distribuovať pod inou obchodnou značkou. Tieto produkty potom podliehajú predpisom, ktoré sú v jednotlivých krajinách odlišné.

 

4.   Tieto internetové stránky môžu obsahovať prepojenie alebo odkazovať na iné webové stránky. Spoločnosť Stallergenes neručí za obsah iných webových stránok a nie je zodpovedná za akúkoľvek škodu vzniknutú používaním obsahu týchto webových stránok. Prepojenia na iné webové stránky sa poskytujú iba pre pohodlie užívateľa týchto stránok.

 

5. S výnimkou ustanovení odseku 6 štandardných podmienok používania týchto internetových stránok podľa platného práva a s ohľadom na vlastnosti siete Internet spoločnosť Stallergenes nezaručuje, že so správami odoslanými elektronickou poštou na tieto webové stránky alebo spoločnosti Stallergenes sa bude vždy zachádzať ako s dôvernými, a od spoločnosti Stallergenes sa nesmie požadovať, aby zabránila ich reprodukovaniu, zverejňovaniu alebo využívaniu na akýkoľvek účel alebo akýmkoľvek spôsobom. Bez toho, aby tým boli ovplyvnené nižšie uvedené podmienky, výslovne povoľujete spoločnosti Stallergenes, aby používala obsah takých oznámení, vrátane myšlienok, koncepcií a techník oznámených v súvislosti s nimi, predovšetkým s úmyslom navrhovať, vyrábať a predávať tovar a služby.

 

6. Spoločnosť Stallergenes využije osobné údaje poskytnuté prostredníctvom týchto internetových stránok iba pri odpovediach na Vaše otázky a nebude tieto osobné údaje oznamovať žiadnej tretej strane.

Pretože správy odoslané elektronickou poštou a uložené v spoločnosti Stallergenes môžu obsahovať osobné údaje odosielateľa, oznamujeme Vám, že máte právo na prístup k akýmkoľvek osobným údajom odoslaným spoločnosti Stallergenes a že ich môžete upravovať, opravovať a vymazávať v súlade s francúzskym zákonom o ochrane osobných údajov z 6. januára 1978. Ak chcete toto právo využiť, kontaktujte spoločnosť  Stallergenes, 6 Rue Alexis de Tocqueville, 92183 Antony Cedex (Francúzsko) alebo elektronickou poštou (e-mail).

7.  Odosielateľ akejkoľvek správy elektronickej pošty na tieto internetové stránky alebo spoločnosti Stallergenes zodpovedá za presnosť a pravdivosť obsahu takej správy a poskytnutých informácií.

 

8.  Spoločnosť Stallergenes sa snažila postupovať s najvyššou starostlivosťou pri zbere a zadávaní údajov, kontrole presnosti a aktualizácii informácií poskytnutých na týchto internetových stránkach. Môžu sa však vyskytnúť chyby, nepresnosti, vady alebo vynechané údaje.

Spoločnosť Stallergenes preto nenesie zodpovednosť za akúkoľvek priamu alebo nepriamu stratu, bez ohľadu na jej príčinu, pôvod, povahu alebo dôsledok.

9.  Tieto internetové stránky sú prevádzkované ako služba osobám, ktoré ich navštevujú. Spoločnosť Stallergenes si vyhradzuje právo odstraňovať, upravovať alebo dopĺňať tu poskytnuté informácie a/alebo definitívne či dočasne kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu bez predbežného upozornenia uzavrieť celé toto webové miesto alebo jeho časť.   

10.  Právne informácie

Podmienky použitia obrázkov:

Obrázky, ktoré sú k dispozícii on-line na internetových stránkach  stallergenes.com, sú vlastníctvom spoločnosti STALLERGENES.

Spoločnosť STALLERGENES dáva tieto obrázky zadarmo k dispozícii a ich použitie je prísne obmedzené na osobné použitie alebo na využitie odborníkom na ilustráciu pri spracovaní prezentácií pre lekárov alebo pri príprave článkov pre tlač. 


Každé iné komerčné využitie a/alebo reklama sú úplne zakázané.

K použitým obrázkom je treba pripojiť poznámku “STALLERGENES property” (vlastníctvo spoločnosti STALLERGENES”).

Môžu sa predávať, upravovať alebo používať iným spôsobom, než ako je uvedené. 


Vydavateľ internetových stránok:

Stallergenes Czech & Slovak Republic
Belgicka 20, 120 00 Prague 2
Czech Republic

Tel:  +420 222 515 342
Fax: +420 222 518 096

Kontaktovať


Hosting webového miesta:

Publication manager/Editorial manager (Vedúci publikácie / Vedúca redaktorka: Lise Lemonnier, Communication Manager STALLERGENES S.A. 
Kontaktovať